Webmaster 64

Mnogi novice webmasters i¹èejo odziv na internetu za raziskave, kako uèinkovito pisati besedila, ki svoje spletne strani polo¾aj v iskalnikih, kot so Google ali Bing. Na kaj naj posveti posebno pozornost pri pisanju perecev in opisov programov? Poskrbeti morate za dokaz, da je kljuèna fraza, ki jo nameravate postaviti, v pisarni takega izdelka ali opisa. Pomembno vpra¹anje, razen naslova, je URL spletnega mesta. Po postavitvi velike besede v pisarni, poleg naslova, boste takoj pridobili veliko toèk v razvrstitvi iskalnikov in bolj pozitivno mnenje med prodornimi robotskimi internetnimi sistemi Google.

Kaj je dodatno na voljo pri pozicioniranju spletnih strani glede na vodilne in strokovne avtorje? Morali bi plaèati dostojanstvo za celotno vrsto oznak, drugaèe - naslove. Z urejevalnikom HTML jih oznaèite z naslednjimi znaki: h1, h2, h3. Ko pa uporabljamo navaden urejevalnik èlankov, so to naravni glave, ki sestavljajo doloèeno besedilo ali izdelek. Dobro je, da vsak SEO besedilo vsebuje vsaj tri glave, kjer je treba vkljuèiti tudi kljuèno besedno zvezo. Zato je zelo praktièna pri optimizaciji va¹e vsebine na spletnem mestu. Vendar pa hranite veè naslovov brez tak¹nih besednih zvez. V posebni izjemi bo to zelo sumljivo do Googlovih robotov.Treba je odloèiti, da vkljuèite kljuène besede v nekaj razredih v bli¾nji èlanek. Najbolje bi bilo, èe bi bili na vhodu, v strahu in na posameznem koncu besedila. Natanèneje v prvem in zadnjem odstavku, veliko pa v zaèetnem in zadnjem stavku.Spletno pozicioniranje bo privedlo do hitrej¹e porabe, èe uporabljate naprave za urejanje besedila, kot so nagib, krepko in poudarjanje kljuènih besed. To bodo zadnje, ki jih je praktièno na¹el Google. Ne pretiravajte preveè, ker se to odra¾a v berljivosti vnosa. Èast je treba pogosto uporabiti za razkritje nekaterih pomembnih elementov.Vpra¹anje o zadnjih nekaj stvareh, lahko va¹a stran kmalu skoèi v Googlove vzorce iskanja in privabi veè bralcev.