Obdelava in obdelava plastike

Trenutno je metalurgija podroèje, ki ne le ¹teje procese oblikovanja in oblikovanja plastike, temveè se ustavi tudi pri prouèevanju skupin v makro mejah. Zadnja obveznost se obièajno spremeni s poskusi na metalografskih mikroskopih.

BeezMAX

Mikroskopija je del, ki se je pojavil pred nekaj sto leti. In to je bila le nova metoda mikroskopije, ki se je zaèela spreminjati v metalurgiji. V zadnjih fazah so nenadomestljivi med knjigo z in¾enirskimi temami. Danes so metalografski mikroskopi najbolj iskani na tem podroèju, ki je med drugim iskanje kovinskih made¾ev ali njihovih prebojev. Zato obstaja metoda slikanja, ki poteka na neprozornih vzorcih. Med metalografskimi mikroskopi so med drugim elektronski mikroskopi, ki omogoèajo opazovanje strukture pri atomski stopnji in svetlobnih mikroskopih, za katere je znaèilna manj¹a poveèava. Opazovanja, ki jih izvajamo z uporabo teh orodij, so zelo pomembna, saj lahko zaradi tega zaznamo nov tip mikropodrobnosti v temi ali jih za¾enemo. Mo¾no je, da obstaja tudi preseganje izraèuna faznega dele¾a in dodatno natanèno doloèanje posameznih faz. Zahvaljujoè temu lahko doloèimo ¹tevilo in vrsto vkljuèkov ter ¹tevilne druge pomembne elemente z metalur¹kega vidika. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja na novo ustvarjenega materiala omogoèajo globoko opazovanje strukture materiala, zaradi èesar lahko v perspektivi prepreèimo ¹tevilne neza¾elene napake.

Uporaba metalografskih mikroskopov je izjemno pomembna, saj lahko zaradi tega hitro najdemo napake v materialu. Vendar pa je to ravnanje s to vrsto opreme te¾ko. Od trenutnega zaèetka ¹tudije ga smejo izvajati le usposobljene osebe.